برگه مرخصی

بدینوسیله به آقاي/خانم دارای کارت تاکسیرانی به شماره
اجازه داده مي شود با خودرو به شماره به مدت روز از تاریخ //
تا تاریخ // به مقصد
. عزيمت نموده و پس از خاتمه مرخصي خود را به سازمان تاكسيراني معرفي نمايد
چاپ برگشت